LI 其身正,不令而行。其身不正,虽令不行。

  mli January 15th, 2020 at 11:06 pm

  didi,新的一年,大家好啊

  mli October 15th, 2019 at 04:30 pm

  就想看看更新之后有什么不一样~

  mli August 17th, 2019 at 10:43 pm

  祝我生日快乐。

  mli August 17th, 2019 at 10:39 pm

  mli August 6th, 2019 at 04:05 pm

  啾啾啾

  mli July 22nd, 2019 at 11:55 pm

  “绝对不办etc!”
  “真香”

  mli July 1st, 2019 at 03:53 pm

  不怕神一般的对手,就怕猪一般的队友。

  mli June 17th, 2019 at 04:38 pm

  邮件通知成功,开心

  dog94 June 12th, 2019 at 05:38 pm

  biubiubiu

  dog94 May 21st, 2019 at 09:21 am

  今天是个好日子,

  dog94 May 9th, 2019 at 01:56 pm

  换了固态硬盘,电脑好像焕发了新生!

  dog94 May 2nd, 2019 at 09:31 pm

  五一假期在车里度过!

  dog94 April 26th, 2019 at 09:24 am

  dog94 April 24th, 2019 at 08:47 am

  总是想搞事,搞事。
  都是公司员工,你做好你的业务就好了,手非要伸那么长干什么

  dog94 April 18th, 2019 at 09:52 am

  12345,上山打老虎,老虎没打到,打到小松鼠,松鼠有几只,快来数一数,12345

Contact information

About me

 • 人生中的每一次遇见都是在为离别做准备,而我们只能被动接受。
  更多信息